Бизнис план

Бизнис план је сложен документ који изражава целовито пословно опредељење предузетника. Он се јавља као нужност када се улази у нове пословне подухвате, јер презентира преглед целине улагања, помаже да се нешто не испусти, указује на критичне тачке и ваљаност опредељеног плана. Често се може чути да бизнис план представља резиме прошлих, садашњих и будућих активности предузећа, односно најефикаснији начин како да се из садашњости стигне до будућности. Основне карактеристике бизнис плана су:

 • флексибилност,
 • изводљивост,
 • реалност
 • конзистентност,
 • присутност графикона,и
 • степен детаљности.

Уколико се бизнис план израђује за сопствене потребе нема никаквих законских ограничења и препорука како би требао да изгледа. Међутим ако се ради за добијање одговарајућих кредитних средстава треба познавати неопходну методологију за израду бизнис плана коју захтевају банке. Иако не постоји јединствена и универзална методологија за израду и оцену бизнис планова, логика и структура примењиваних методологија је слична. Структура бизнис плана који је овде представљен, заснована је на методологији Светске банке. Основне компоненте су:

 1. План позиционирања – опис, место и сврха бизниса;
 2. Менаџмент план – организација посла и управљање, план кадровања и др.;
 3. Маркетинг план – комуникација са купцима и добављачима и другим комитентима и др.;
 4. Финансијски план – средства, приходи и трошкови и др.;
 5. Оцена изводљивости – изводљивост, контрола и ревизија бизнис плана.
Објављено под Бизнис планирање | Оставите коментар

Виртуелно предузеће

Виртуелно предузеће представља модел реалног предузећа, који нам омогућава да привредне токове који се одвијају у стварном предузећу са различитим степенима сложености симулирамо и пресликамо у токове процеса учења. Виртуелно предузеће је иновативно место за учење и наставна метода која је имплементирана у наставни план. Методичко-дидактички концепти су израђени и усклађени, и професионално постављени према новим условима. То подразумева да свако ко учествује у реализацији ове форме практично орјентисане наставе мора да поседује одређене компетенције да би се прилагодили реализацији наставе кроз функционисање виртуелног предузећа у његовој пословној пракси.

Вирутелно предузеће омогућава стицање, утврђивање и продубљивање знања и личних способности као и начина понашања у свим структурама пословања, од референата до предузетника. Најважније тачке функционисања вирутелног предузећа су контакти са окружењем (другим вирутелним предузећима), који омогућавају ученицима да се упознају са пословањем и културом свих пословних партнера у земљи и иностранству.

У виртуелном предузећу су сви процеси и процедуре стварни, ослоњени на реалне токове пословања, само роба, услуге и новац нису стварни. Друга битна тачка је симулација и преузимање одговорности за пословне одлуке које и у стварном пословању предузећа уколико су погрешне могу да доведу до озбиљних привредних последица.

Основни циљ наставе у виртуелном предузећу је преношење знања које превазилази границе школских предмета, које је оријентисано ка пракси и решавању проблема у којем је ученик у средишту занимања.

Стицање кључних квалификација код ученика се односи на способност тимског рада, способност повезаног размишљања и језичке и комуникационе способности што омогућава ученицима пословну мобилност и флексибилност у реалном пословном свету. У том контексту се могу издвојити следеће основне карактеристике учења применом методе Виртуелног предузећа (ВП):

 • Основна парадигма учења у ВП није стицање знања, већ његова примена;
 • ВП је место за учење путем акције, а не пасивног усвајања теоријских концепата, при чему грешке служе да се из њих учи;
 • Учење је кроз решавање проблема, постављање циљева, планирање, примену и контролу;
 • Наставник је модератор, саветник, васпитач и оцењивач – понаша се као супервизор или власник-управник;
 • Учење као група, а не као разред појединачних ученика, при чему су ученици сарадници, који активно учествују у планирању, размишљању, браинстормингу, процени и тестирању;
 • Кабинети-канцеларије су права места да ученици науче како да уче и како се управља симулираном праксом.

 

Објављено под Виртуелна привреда | 1 коментар

Виртуелна привреда

У време великих друштвених промена не само у нашем друштву, него и у глобалним оквирима, и васпитно-образовни систем трпи промене. Већина стручњака истиче да би школа, кад је у питању опште образовање, за ефикасније остваривање својих циљева требала да реконцептуализује структуру и садржаје програма, као и модел организације и управљања школом. Полази се од тога да су школе основане за индустријску, а не и за информатичку економију, што се узима као значајна теза за став да школа мора да обезбеди образовање које ће тржишту рада осигурати прилив људског капитала.

Тако се намеће једно од најзначајних питања: која знања су потребна у друштву знања. Растући прилив најразноврснијих информација превазилази сваки покушај њиховог преношења, јер и сами наставници не знају све. Применом информационе технологије јављају се даљи проблеми који се односе на разумевање знања, тако да треба изнова схватати које су врсте знања важне, какав је њихов међусобни однос и како га треба преносити.

Концепти као што су: друштво које учи или друштво знања пружају значајну оријентацију, на основу које може да уследи и адекватан концепт педагошког друштва, у коме знање треба да заузме централно место. Начини педагошке примене савремених знања односе се на нове садржаје, нове методе и разумевање педагогије и педагошког приступа у ери динамичних промена.

У том контексту, Виртуелна привреда се може посматрати као умрежена група привредних субјеката (виртуелних предузећа) са свим обележјима класичне привреде, осим што је конституисана у виртуелној реалности. Са чисто техничког аспекта, то је динамички Wеб сајт који омогућава просторно и временски дислоцираним субјектима Виртуелне привреде (виртуелним предузећима) да се организују и функционишу као део привредног система, са циљем заједничког пословања и решавања проблема, међусобне помоћи, сарадње и заједничког деловања у правцу остваривања дефинисаних циљева.

Сам технички аспект, односно физичка реализација сајта, је недовољна и небитна уколико концепт Виртуелна привреда не заживи на темељу реализованих техничких претпоставки, односно инфраструктуре и системске основе која је неопходна да би концепт одрживо функционисао.

Основни циљ Виртуелне привреде  је стицање образовања за компетитивно друштво базирано на знању, применом различитих система обуке, прилагођавајући  се захтевима друштва знања и потребама за побољшање нивоа квалитета будућих запослених. Овај циљ се може остварити побољшањем основа квалификација, развоја информатичке писмености и доживотног учења.

Основна идеја примене концепта Виртуелна привреда у средњешколском образовању је умрежавање виртуелних предузећа, различитих образовних профила који покривају различита подручја рада, различитих школа (економија, право, администрација, туризам, угоститељство, трговина и др.), која би функционисала у систему Виртуелне привреде. Основу за конципирање и развој Виртуелне привреде представља постојећа мрежа виртуелних предузећа Србије коју су до сада креирали и водили Сервисни Центар у Сопоту и WСБ у Ужицу. Увођењем виртуелних предузећа различитих делатности, које недостају постојећем систему виртуелних предузећа, отклонила би се неструктуираност садашње мреже виртуелних предузећа и постигао већи степен симулације реалне привреде.

Сасвим логично, намеће се питање: како формирати Виртуелну привреду, која би водила ка стварању потребних знања, вештина, способности, и одговарајућих ставова у оквиру нашег образовног система?

 1. Први корак – обезбеђивање адекватне информационо-комуникационе опреме и инфраструктуре у школама, која би могла да подржи функционисање Виртуелне привреде;
 2. Други корак – доградња постојећег Wеб сајта Сервисног центра Србије;
 3. Трећи корак – да се обавесте сви који знају шта значи ова тема и која је њена важност, као и да се информације прошире путем МЛМ система (мулти-левел-маркетинга), свима за које претпостављамо да би могли бити заинтересовани, надајући се да ће то бити „иницијална каписла“ за настанак концепта Виртуелне привреде.
Објављено под Виртуелна привреда | 1 коментар

Интернет у функцији образовања ученика

Док су протекли векови за прилагођавање баруту и више деценија за авионе, људи су се за само неколико година прилагодили мобилним телефонима и Интернету. Сви данас добровољно носе мобилни телефон и све више је живот организован око њега. Интернет је постао нераздвојни део живота, који користимо када бирамо ресторан, идемо у биоскоп или позориште, купујемо резервни део за ауто, тражимо адресу хотела или лекара и др.

Сектор образовања на средњошколском нивоу има значајну друштвену улогу припремања ученика за креативно и продуктивно деловање у будућности. Суштина процеса едукације у општем смислу јесте образовање, учење и истраживање, који имају јавну корист као крајњу сврху.

Једна од основних потреба едукације је тесна повезаност са трендовима и развојем технологије и привреде у контексту динамичних промена на глобалном нивоу. Ови критеријуми су пресудни у успостављању одговарајућег стандарда и квалитета програма учења у образовном систему. Развој и имплементација информационе и комуникационе технологије у образовању, отвара могућности за употребу технологија усмерених ка корисним и употребљивим вредностима како за ученике, тако и друштво у целини.

Међутим, лично и професионално искуство указује на релативно слабу заинтересованост и припремљеност ученика на коришћење научних ресурса, едукативних портала, он-лине енциклопедија и библиотека, као и научних wеб сервиса. Веома мали проценат ученика у процесу учења активно користе Интернет и wеб сервисе, њиме се служе површно, и не разликују садржаје научног квалитета од Интернет страница непровереног садржаја, опен-соурце енциклопедије и непотврђене, ад-хоц информације које су доступне на Интернету.

У циљу подизања нивоа квалитета процеса наставе и процеса учења, од суштинског значаја за образовни систем сваког друштва које је базирано на знању, је одговарајући и стручан кадар, способан за примену савремених технологија у наставном процесу, који ће ученике информисати и обучити за адекватну, сврсисходну и ефикасну претрагу и коришћење научних чињеница и информација доступних у Интернет окружењу.

Објављено под Интернет и образовање | Оставите коментар